PREMIUM FINANCIAL SERVICES ΙΔΙΩΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσο εύκολη είναι η αλλαγή ενός λογιστή;

Η διαδικασία αλλαγής είναι πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο πέραν του να ενημερώσετε τον υπάρχοντα Λογιστή, έτσι ώστε να ολοκληρώσει έγκαιρα τις όποιες εργασίες σας, καθώς και να του καταβάλετε τις συμφωνηθείσες αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη σας έχει παρέχει. Σύμφωνα με τον  Κ.Δ.Λ.Φ. αρθρ. 10 παρ. 7 προβλέπεται ότι οποιοσδήποτε Λογιστής-Φοροτεχνικός επιθυμεί να προσφέρει την παροχή υπηρεσιών του σε νέο πελάτη, πρέπει πρώτα να παραλάβει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής τα ακόλουθα:
(1) Tα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία του νέου πελάτη καθώς και ότι στο ως άνω πρωτόκολλο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο
(2) Oι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν από τον προηγούμενο Λογιστή.

Πότε είναι προτιμότερο μέσα στο οικονομικό έτος να αλλάξει κανείς Λογιστικό Γραφείο;

Δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με τη χρονική στιγμή της αλλαγής του Λογιστικού Γραφείου.

Πότε συμφέρει η υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων;

Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ως κοινές δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους.

Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ενιαία φορολογική δήλωση, αλλά εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα), μία για κάθε σύζυγο.

Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Τα παραπάνω συνεπάγονται ότι ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται ατομικά, και βεβαιώνεται στο ΑΦΜ του συζύγου καθώς αυτός είναι υπεύθυνος για την υποβολή του. Επιπλέον μπορεί το ένα μέρος να καλύψει τεκμήρια του άλλου μέρους, καθώς επίσης και να συμψηφιστεί η επιστροφή του ενός με το φόρο του άλλου.

Σχετικά με την ξεχωριστή φορολογική δήλωση

Τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση σε ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, με προθεσμία από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.

Η επιλογή για χωριστή δήλωση μπορεί να γνωστοποιηθεί από οποιοδήποτε από τους δύο συζύγους ή και από τους δύο.

Υποχρεωτική υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης

Πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης;

Οταν ισχύει οτιδήποτε από τα παρακάτω:

Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το έγγραφο που απαιτείται να κατατεθεί στο μητρώο της εφορίας είναι το διαζευκτήριο ή η λύση συμφώνου συμβίωσης.

Έχει δηλωθεί διάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση του ενός μέρους τουλάχιστον με αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης αγωγής διαζυγίου ή αίτηση συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση.

Ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Λύση του γάμου που έχει προέλθει από θάνατο. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν δεν έχει γίνει διακοπή του ΑΦΜ του θανόντος, με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οικογενειακή κατάσταση μεταβάλλεται ”σε χηρεία”.

Ζητήματα που προκύπτουν από την υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης

Η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο όταν υπάρχει ανάγκη.

Οι φορολογούμενοι χάνουν το δικαίωμα της “μεταφοράς” εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο για την κάλυψη τεκμηρίων.

Οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα παιδιών ή πετρελαίου θέρμανσης καθώς βασικό κριτήριο είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα.

Σε περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων, στην ατομική επιχείρηση χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς.

Πλεονεκτήματα:

Αποδεσμεύεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Δε γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης στην περίπτωση που ενας από τους δύο συζύγους δικαιούται επιστροφή φόρου.

Κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται, πάντως, ότι εξετάζεται από τον επόμενο χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης η βεβαίωση και η επιστροφή του φόρου να γίνεται ξεχωριστά για τους συζύγους.

Ο κάθε σύζυγος διαχειρίζεται και τηρεί τα προσωπικά του φορολογικά δεδομένα όταν έχει λόγους να κρατά την μυστικότητα για το ύψος των εισοδημάτων, των καταθέσεών ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων.

Εισόδημα ανήλικου τέκνου στις χωριστές δηλώσεις

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Πότε ισχύει δικαίωμα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ;

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί κανείς να εξασφαλίσει έκπτωση ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 

Έκπτωση 50%, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 2. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
 3. Το σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πλήρης Έκπτωση 100%, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 2. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
 3. Τα εξαρτώμενα τέκνα είναι τρία και άνω, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Σημαντικές παρατηρήσεις για τον ΕΝΦΙΑ:

 • Το ποσό από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, προκύπτει από την εικόνα της περιουσιακής κατάστασης που είχε δηλωθεί στο Ε9 την 31/12 του περασμένου έτους. Συνεπώς εάν κάποιος προέβη σε πώληση κατοικίας μέχρι τις 31/12, δε θα πληρώσει καθόλου ΕΝΦΙΑ την επόμενη χρονιά για αυτό το ακίνητο.
 • Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού εισοδήματος (πραγματικού ή τεκμαρτού) του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων. Τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 • Για να λάβουν τις ανωτέρω εκπτώσεις, οι φορολογούμενοι έπρεπε να είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους
 • Καταργήθηκε η έκπτωση 20% για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
 • Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 • Δεν χορηγείται έκπτωση σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού.
 • Δεν εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ε.Ν.Φ.Ι.Α. σε φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει έως και την 31/12, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης (εκκαθαριστικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΖΗΤΗΣΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

  https://triangle.com.gr/wp-content/uploads/2021/02/Triangle-logo-white-190x190-1-e1621405842901.png
  Ερμού 39, Κόρινθος, 20100
  2741181010
  info@triangle.com.gr

  Ακολουθήστε μας

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

  Copyright © TRIANGLE PREMIUM FINANCIAL SERVICES 2021
  Powered by Vima Guru