Skip to content Skip to footer
τι σας προσφέρουμε

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για ιδιώτες.

Τα υψηλά standards, η ανταπόκριση και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι οι τρεις βασικές αρχές της εργασίας.

Η διαδικασία αλλαγής είναι πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο πέρα από την ενημέρωση του υπάρχοντος λογιστή, ώστε να ολοκληρώσει εγκαίρως τις εκκρεμείς εργασίες για εσάς, καθώς και να του καταβάλλετε τις συμφωνηθείσες αμοιβές για τις υπηρεσίες που έχει ήδη παράσχει. Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, άρθρο 10, παράγραφος 7, ορίζεται ότι κάθε Λογιστής-Φοροτεχνικός που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε νέο πελάτη πρέπει πρώτα να λάβει μέσω πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής τα ακόλουθα:

(1) Τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία του νέου πελάτη, καθώς και σαφής δήλωση στο προαναφερθέν πρωτόκολλο ότι έχουν διακανονιστεί, με οποιαδήποτε συμφωνημένη μέθοδο.

(2) Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί από τον προηγούμενο Λογιστή.

Δεν υπάρχει θέμα σχετικά με το χρόνο αλλαγής της λογιστικής εταιρείας.

Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Εάν οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται από κοινού, δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τους συζύγους.

Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιείται ενιαία φορολογική δήλωση, αλλά εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα), μία για κάθε σύζυγο.

Οι πιστώσεις του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεώσεις του άλλου συζύγου, και εάν και οι δύο έχουν πιστωτικά ποσά, αυτά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται ατομικά και βεβαιώνεται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του συζύγου, καθώς αυτός είναι υπεύθυνος για την υποβολή. Επιπλέον, το ένα μέρος μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου, καθώς και να συμψηφίσει την επιστροφή φόρου του ενός με τον φόρο του άλλου.

Σχετικά με τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις
Τα ζευγάρια που επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω ειδικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με προθεσμία από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.

Η επιλογή της χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακοινωθεί από έναν από τους δύο συζύγους ή και από τους δύο.

Υποχρεωτική υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης

Πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης;

Όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Η έγγαμη συμβίωση έχει διακοπεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το απαιτούμενο έγγραφο που πρέπει να υποβληθεί στο φορολογικό μητρώο είναι η απόφαση διαζυγίου ή η λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Έχει κηρυχθεί χωρισμός. Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση του ενός τουλάχιστον διαδίκου με απόδειξη κατάθεσης αγωγής διαζυγίου ή με αίτηση συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση.

Ένας από τους συζύγους τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Η λύση του γάμου λόγω θανάτου. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και αν ο ΑΦΜ του θανόντος δεν έχει απενεργοποιηθεί, με το πιστοποιητικό θανάτου, η οικογενειακή κατάσταση αλλάζει σε “χηρεία”.

Ζητήματα που προκύπτουν από την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης
Η δαπάνη με τις αποδείξεις ή το ηλεκτρονικό χρήμα που απαιτείται για την έκπτωση φόρου δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο όταν χρειάζεται.

Οι φορολογούμενοι χάνουν το δικαίωμα να “μεταφέρουν” εισοδήματα από τον έναν σύζυγο στον άλλο για την κάλυψη τεκμηρίων.

Οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν μια σειρά από επιδόματα, όπως το επίδομα παιδιού ή το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, καθώς το κύριο κριτήριο είναι η οικογένεια και όχι το ατομικό εισόδημα.

Σε περίπτωση διαφοράς στα τεκμήρια, στην ατομική επιχείρηση, χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας.

Πλεονεκτήματα:
Η έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον έναν σύζυγο απελευθερώνεται από την φορολογική αρχή όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Κανένας συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης εάν ένας από τους συζύγους δικαιούται επιστροφή φόρου.

Κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την καταβολή του φόρου εισοδήματος. Ωστόσο, σημειώνεται ότι από το επόμενο έτος, ακόμη και σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η βεβαίωση και η επιστροφή του φόρου μπορεί να γίνεται χωριστά για τους συζύγους.

Κάθε σύζυγος διαχειρίζεται και διατηρεί τα προσωπικά του φορολογικά δεδομένα, όταν υπάρχουν λόγοι να κρατήσει μυστικό το ύψος των εισοδημάτων, των καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του.

Εισόδημα ανήλικου τέκνου σε χωριστές δηλώσεις
Τα τέκνα από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί κανείς να εξασφαλίσει έκπτωση ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Η έκπτωση 50% απαιτεί να πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων (του φορολογούμενου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Η συνολική αξία των ακινήτων, όπως προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τους άγαμους, τις 150.000 ευρώ για τα έγγαμα ζευγάρια και τον/την σύζυγό τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τα έγγαμα ζευγάρια, τον/την σύζυγό τους και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Η πλήρης απαλλαγή 100% απαιτεί να πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων (του φορολογούμενου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Τα εξαρτώμενα τέκνα είναι τρία ή περισσότερα ή ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας έχει αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) ή περισσότερο.
Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ:

Το ποσό από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ προέρχεται από την περιουσιακή κατάσταση που δηλώθηκε στο έντυπο Ε9 στις 31/12 του προηγούμενου έτους. Επομένως, αν κάποιος πουλήσει ένα ακίνητο μέχρι τις 31/12, δεν θα πρέπει να πληρώσει ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο αυτό το επόμενο έτος.
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού εισοδήματος (πραγματικού ή τεκμαρτού) του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων. Τα εισοδήματα των παιδιών αθροίζονται με εκείνα των γονέων, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων παιδιών που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος.
Για να λάβουν τις παραπάνω εκπτώσεις, οι φορολογούμενοι έπρεπε να έχουν υποβάλει εγκαίρως τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
Η έκπτωση 20% για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα έχει καταργηθεί.
Η αναπηρία του φορολογούμενου και του/της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Δεν παρέχεται έκπτωση σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού.
Δεν εκδίδεται διοικητική πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για φυσικό πρόσωπο που έχει πεθάνει μέχρι και την 31/12, εφόσον ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ).

Triangle pfs office

Υπηρεσίες

Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Αξιολογήσεις πελατών

  Το καλύτερο λογιστικό γραφείο!

  Diana Hystuna

  Επαγγελματίες με μεγάλο σεβασμό για τον πελάτη! Με την εχεμύθεια και τον επαγγελματισμό τους, όλη η ομάδα σας κερδίζει αμέσως!

  Μιχάλης Χανιώτης

  Μου δόθηκε άμεση λύση στο περίπλοκο φορολογικό μου πρόβλημα. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις κυβερνητικές αλλαγές που συμβαίνουν.
  Και το σημαντικότερο, παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πορεία της επιχείρησης.

  Xάρα Γιαννοπούλου

  Μου έδωσαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις … Πλήρης ενημέρωση … κάτι που δεν είχα στο προηγούμενο λογιστικό γραφείο στο οποίο ήμουν ! Το καλύτερο λογιστικό γραφείο στην Κορινθία .. το λιγότερο που θα μπορούσα να πω! Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα!

  Pamela X

  Εγγραφείτε για τις αποκλειστικές ενημερώσεις!